ल्यापटप खरीद सम्बन्धी सूचना २ स्पेसिफिकेशन ल्यापटप खरीद सम्बन्धी सूचना १ सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाईको रकम जम्मा गरेको बारे सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाईको रकम जम्मा गरेको बारे सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाईको रकम जम्मा गरेको बारे Dipistik test notice

सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाईको रकम जम्मा गरेको बारे

सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाईको रकम जम्मा गरीएको छ । विस्तृत जानकारीकोलागि सूचना हेर्नुहुन